[lfs-fr] r1219 - branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf

jmengual at linuxfromscratch.org jmengual at linuxfromscratch.org
Dim 19 Sep 02:07:38 PDT 2010


Author: jmengual
Date: 2010-09-19 11:07:38 +0200 (Sun, 19 Sep 2010)
New Revision: 1219

Added:
  branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-admon.xsl
  branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-index.xsl
  branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-lists.xsl
  branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-mixed.xsl
  branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-pagesetup.xsl
  branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-xref.xsl
Log:
Dernier ajustement


Added: branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-admon.xsl
===================================================================
--- branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-admon.xsl	            (rev 0)
+++ branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-admon.xsl	2010-09-19 09:07:38 UTC (rev 1219)
@@ -0,0 +1,81 @@
+<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
+
+<!--
+$LastChangedBy: manuel $
+$Date: 2008-07-14 18:28:31 $
+-->
+
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+        version="1.0">
+
+ <!-- This stylesheet controls how admonitions are displayed -->
+
+  <!-- Use graphics in admonitions? 1 = yes, 0 = no -->
+ <xsl:param name="admon.graphics" select="1"/>
+
+  <!-- Path to admonition graphics relative to index.xml -->
+ <xsl:param name="admon.graphics.path" select="'images/'"/>
+
+  <!-- Global admonitions properties -->
+ <xsl:attribute-set name="graphical.admonition.properties">
+  <xsl:attribute name="keep-together.within-column">
+   <xsl:variable name="keep.together">
+    <xsl:call-template name="pi.dbfo_keep-together"/>
+   </xsl:variable>
+   <xsl:choose>
+    <xsl:when test="$keep.together != ''">
+     <xsl:value-of select="$keep.together"/>
+    </xsl:when>
+    <xsl:otherwise>always</xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+  </xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.optimum">0.6em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.minimum">0.4em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.8em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.optimum">0.6em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.minimum">0.4em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.maximum">0.8em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="padding-start">5pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="padding-top">5pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="padding-bottom">5pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="border-style">solid</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="border-width">0.5pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="background-color">#FFFFE6</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="border-color">
+   <xsl:choose>
+    <xsl:when test="self::note | self::tip">#E0E0E0</xsl:when>
+    <xsl:otherwise>#DCC</xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+  </xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Properties for admonitions titles -->
+ <xsl:attribute-set name="admonition.title.properties">
+  <xsl:attribute name="font-size">14pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="font-weight">bold</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="hyphenate">false</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="keep-with-next.within-column">always</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="color">
+   <xsl:choose>
+    <xsl:when test="ancestor-or-self::important | ancestor-or-self::warning
+            | ancestor-or-self::caution">#500</xsl:when>
+    <xsl:otherwise>#000</xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+  </xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Properties for admonitions text -->
+ <xsl:attribute-set name="admonition.properties">
+  <xsl:attribute name="margin-right">5pt</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- admon.graphic.width:
+      Making the graphic smaller. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/admon.xsl -->
+ <xsl:template match="*" mode="admon.graphic.width">
+  <xsl:param name="node" select="."/>
+  <xsl:text>24pt</xsl:text>
+ </xsl:template>
+
+</xsl:stylesheet>

Added: branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-index.xsl
===================================================================
--- branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-index.xsl	            (rev 0)
+++ branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-index.xsl	2010-09-19 09:07:38 UTC (rev 1219)
@@ -0,0 +1,140 @@
+<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
+
+<!--
+$LastChangedBy: manuel $
+$Date: 2008-07-14 18:28:31 $
+-->
+
+<!DOCTYPE xsl:stylesheet [
+<!ENTITY lowercase "'AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾế&
 #7872;ềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊ&#
 7755;OoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛû&
 #220;üŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ'">
+<!ENTITY uppercase "'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'">
+<!ENTITY primary  'normalize-space(concat(primary/@sortas, primary[not(@sortas) or @sortas = ""]))'>
+<!ENTITY scope   "count(ancestor::node()|$scope) = count(ancestor::node()) and ($role = @role or $type = @type or (string-length($role) = 0 and string-length($type) = 0))">
+]>
+
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+        version="1.0">
+
+ <!-- This stylesheet controls how the Index is generated.
+    Entities comes from {docbook-xsl}/common/entities.ent -->
+
+  <!-- Override for punctuation separating an index term from its list
+     of page references. -->
+ <xsl:param name="index.term.separator" select="': '"></xsl:param>
+
+  <!-- Divisions title properties. -->
+ <xsl:attribute-set name="index.div.title.properties">
+  <xsl:attribute name="margin-left">0pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="font-size">14.4pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="font-family">
+   <xsl:value-of select="$title.fontset"/>
+  </xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="font-weight">bold</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="keep-with-next.within-column">always</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.optimum">1em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.minimum">0.8em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.maximum">1.2em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.optimum">0.5em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.minimum">0.3em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.maximum">0.7em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="start-indent">0pt</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Properties applied to the block containing entries in an Index. -->
+ <xsl:attribute-set name="index.entry.properties">
+  <xsl:attribute name="start-indent">0.5pc</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Divisions:
+     Translate alphabetical divisons titles to by-type titles. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/autoidx.xsl -->
+ <xsl:template match="indexterm" mode="index-div-basic">
+  <xsl:param name="scope" select="."/>
+  <xsl:param name="role" select="''"/>
+  <xsl:param name="type" select="''"/>
+  <xsl:variable name="key"
+         select="translate(substring(&primary;, 1, 1),&lowercase;,&uppercase;)"/>
+  <xsl:variable name="divtitle" select="translate($key, &lowercase;, &uppercase;)"/>
+  <xsl:if test="key('letter', $key)[&scope;]
+         [count(.|key('primary', &primary;)[&scope;][1]) = 1]">
+   <fo:block>
+    <xsl:if test="contains(concat(&lowercase;, &uppercase;), $key)">
+     <xsl:call-template name="indexdiv.title">
+      <xsl:with-param name="titlecontent">
+       <xsl:choose>
+        <xsl:when test="$divtitle = 'A'">
+         <xsl:call-template name="gentext">
+          <xsl:with-param name="key">Packages</xsl:with-param>
+         </xsl:call-template>
+        </xsl:when>
+        <xsl:when test="$divtitle = 'B'">
+         <xsl:call-template name="gentext">
+          <xsl:with-param name="key">Programs</xsl:with-param>
+         </xsl:call-template>
+        </xsl:when>
+        <xsl:when test="$divtitle = 'C'">
+         <xsl:call-template name="gentext">
+          <xsl:with-param name="key">Libraries</xsl:with-param>
+         </xsl:call-template>
+        </xsl:when>
+        <xsl:when test="$divtitle = 'D'">
+         <xsl:choose>
+          <xsl:when test="$book-type = 'blfs'">
+           <xsl:call-template name="gentext">
+            <xsl:with-param name="key">Kernel Configuration</xsl:with-param>
+           </xsl:call-template>
+          </xsl:when>
+          <xsl:otherwise>
+           <xsl:call-template name="gentext">
+            <xsl:with-param name="key">Scripts</xsl:with-param>
+           </xsl:call-template>
+          </xsl:otherwise>
+         </xsl:choose>
+        </xsl:when>
+        <xsl:when test="$divtitle = 'E'">
+         <xsl:choose>
+          <xsl:when test="$book-type = 'blfs'">
+           <xsl:call-template name="gentext">
+            <xsl:with-param name="key">Configuration Files</xsl:with-param>
+           </xsl:call-template>
+          </xsl:when>
+          <xsl:otherwise>
+           <xsl:call-template name="gentext">
+            <xsl:with-param name="key">Others</xsl:with-param>
+           </xsl:call-template>
+          </xsl:otherwise>
+         </xsl:choose>
+        </xsl:when>
+        <xsl:when test="$divtitle = 'F'">
+          <xsl:call-template name="gentext">
+           <xsl:with-param name="key">Bootscripts</xsl:with-param>
+          </xsl:call-template>
+        </xsl:when>
+        <xsl:when test="$divtitle = 'G'">
+          <xsl:call-template name="gentext">
+           <xsl:with-param name="key">Others</xsl:with-param>
+          </xsl:call-template>
+        </xsl:when>
+        <xsl:otherwise>
+         <xsl:value-of select="$divtitle"/>
+        </xsl:otherwise>
+       </xsl:choose>
+      </xsl:with-param>
+     </xsl:call-template>
+    </xsl:if>
+    <fo:block xsl:use-attribute-sets="index.entry.properties">
+     <xsl:apply-templates select="key('letter', $key)[&scope;]
+                   [count(.|key('primary', &primary;)[&scope;][1])=1]"
+               mode="index-primary">
+      <xsl:sort select="translate(&primary;, &lowercase;, &uppercase;)"/>
+      <xsl:with-param name="scope" select="$scope"/>
+      <xsl:with-param name="role" select="$role"/>
+      <xsl:with-param name="type" select="$type"/>
+     </xsl:apply-templates>
+    </fo:block>
+   </fo:block>
+  </xsl:if>
+ </xsl:template>
+
+</xsl:stylesheet>

Added: branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-lists.xsl
===================================================================
--- branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-lists.xsl	            (rev 0)
+++ branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-lists.xsl	2010-09-19 09:07:38 UTC (rev 1219)
@@ -0,0 +1,174 @@
+<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
+
+<!--
+$LastChangedBy: manuel $
+$Date: 2008-07-14 18:28:31 $
+-->
+
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+        version="1.0">
+
+ <!-- This stylesheet controls how list are generated. -->
+
+  <!-- What spacing do you want before and after lists? -->
+ <xsl:attribute-set name="list.block.spacing">
+  <xsl:attribute name="space-before.optimum">0.6em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.minimum">0.4em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.8em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.optimum">0.6em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.minimum">0.4em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.maximum">0.8em</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- What spacing do you want between list items? -->
+ <xsl:attribute-set name="list.item.spacing">
+  <xsl:attribute name="space-before.optimum">0.4em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.minimum">0.2em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.6em</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Properties that apply to each list-block generated by itemizedlist. -->
+ <xsl:attribute-set name="itemizedlist.properties"
+           use-attribute-sets="list.block.properties">
+  <xsl:attribute name="text-align">left</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Format variablelists lists as blocks? 1 = yes, 0 = no
+      Default variablelist format. We override it when necesary
+      using the list-presentation processing instruction. -->
+ <xsl:param name="variablelist.as.blocks" select="1"/>
+
+  <!-- Specifies the longest term in variablelists.
+     Used when list-presentation = list -->
+ <xsl:param name="variablelist.max.termlength">35</xsl:param>
+
+  <!-- varlistentry mode block:
+      Addibg a bullet, left alignament, and @kepp-*.* attributes
+      for packages and paches list. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/list.xsl -->
+ <xsl:template match="varlistentry" mode="vl.as.blocks">
+  <xsl:variable name="id"><xsl:call-template name="object.id"/></xsl:variable>
+  <xsl:choose>
+   <xsl:when test="ancestor::variablelist/@role = 'materials'">
+    <fo:block id="{$id}" xsl:use-attribute-sets="list.item.spacing"
+         keep-together.within-column="always" font-weight="bold"
+         keep-with-next.within-column="always" text-align="left">
+     <xsl:text>&#x2022;  </xsl:text>
+     <xsl:apply-templates select="term"/>
+    </fo:block>
+    <fo:block text-align="left"
+         keep-together.within-column="always"
+         keep-with-previous.within-column="always">
+     <xsl:apply-templates select="listitem"/>
+    </fo:block>
+   </xsl:when>
+   <xsl:otherwise>
+    <fo:block id="{$id}" xsl:use-attribute-sets="list.item.spacing"
+         keep-together.within-column="always"
+         keep-with-next.within-column="always" margin-left="1em">
+     <xsl:apply-templates select="term"/>
+    </fo:block>
+    <fo:block margin-left="2em">
+     <xsl:apply-templates select="listitem"/>
+    </fo:block>
+   </xsl:otherwise>
+  </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- segmentedlist:
+      Making it an actual FO list to can indent items.
+      Adjust vertical space. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/list.xsl -->
+ <xsl:template match="segmentedlist">
+  <xsl:variable name="id">
+   <xsl:call-template name="object.id"/>
+  </xsl:variable>
+  <fo:list-block id="{$id}" provisional-distance-between-starts="12em"
+          provisional-label-separation="1em"
+          keep-together.within-column="always">
+   <xsl:choose>
+    <xsl:when test="ancestor::appendix[@id='appendixc']">
+     <xsl:attribute name="space-before.optimum">0.2em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-before.minimum">0em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.4em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-after.optimum">0.2em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-after.minimum">0em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-after.maximum">0.4em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="keep-with-previous.within-column">always</xsl:attribute>
+    </xsl:when>
+    <xsl:otherwise>
+     <xsl:attribute name="space-before.optimum">0.4em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-before.minimum">0.2em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.6em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-after.optimum">0.4em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-after.minimum">0.2em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-after.maximum">0.6em</xsl:attribute>
+    </xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+   <xsl:apply-templates select="seglistitem/seg"/>
+  </fo:list-block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- seg:
+      Self-made template based on the original seg template
+      found in {docbook-xsl}/fo/list.xsl
+      Making segmentedlist an actual FO list to can indent items. -->
+ <xsl:template match="seglistitem/seg">
+  <xsl:variable name="id">
+   <xsl:call-template name="object.id"/>
+  </xsl:variable>
+  <xsl:variable name="segnum" select="count(preceding-sibling::seg)+1"/>
+  <xsl:variable name="seglist" select="ancestor::segmentedlist"/>
+  <xsl:variable name="segtitles" select="$seglist/segtitle"/>
+  <fo:list-item xsl:use-attribute-sets="compact.list.item.spacing">
+   <fo:list-item-label end-indent="label-end()" text-align="start">
+    <fo:block>
+     <fo:inline font-weight="bold">
+      <xsl:apply-templates select="$segtitles[$segnum=position()]"
+                 mode="segtitle-in-seg"/>
+      <xsl:text>:</xsl:text>
+     </fo:inline>
+    </fo:block>
+   </fo:list-item-label>
+   <fo:list-item-body start-indent="body-start()">
+    <fo:block id="{$id}">
+     <xsl:apply-templates/>
+    </fo:block>
+   </fo:list-item-body>
+  </fo:list-item>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- simplelist:
+      Self-made template. Wrap it into a fo:block and process member childs.
+      If @type is specified, the original templates will be used.
+      NOTE: when using type='horiz' or type='vert', FOP-0.93 will complaints
+       about not supported table-layout="auto" -->
+ <xsl:template match="simplelist">
+  <fo:block xsl:use-attribute-sets="simplelist.properties">
+   <xsl:apply-templates mode="condensed"/>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- member:
+      Self-made template to wrap it into a fo:block using customized
+      properties. -->
+ <xsl:template match="member" mode="condensed">
+  <fo:block xsl:use-attribute-sets="simplelist.properties">
+   <xsl:call-template name="simple.xlink">
+    <xsl:with-param name="content">
+     <xsl:apply-templates/>
+    </xsl:with-param>
+   </xsl:call-template>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- Properties associated with our simplelist format. -->
+ <xsl:attribute-set name="simplelist.properties">
+  <xsl:attribute name="keep-with-previous.within-column">always</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.optimum">0em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.minimum">0em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.2em</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+</xsl:stylesheet>
\ No newline at end of file

Added: branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-mixed.xsl
===================================================================
--- branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-mixed.xsl	            (rev 0)
+++ branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-mixed.xsl	2010-09-19 09:07:38 UTC (rev 1219)
@@ -0,0 +1,383 @@
+<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
+
+<!--
+$LastChangedBy: bdubbs $
+$Date: 2009-01-08 22:58:12 $
+-->
+
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+        version="1.0">
+
+ <!-- This stylesheet contains misc params, attribute sets and templates
+    for output formating.
+    This file is for that templates that don't fit in other files. -->
+
+  <!-- What space do you want between normal paragraphs. -->
+ <xsl:attribute-set name="normal.para.spacing">
+  <xsl:attribute name="space-before.optimum">0.6em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.minimum">0.4em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.8em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="orphans">3</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="widows">3</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Properties associated with verbatim text. -->
+ <xsl:attribute-set name="verbatim.properties">
+  <xsl:attribute name="keep-with-previous.within-column">always</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.optimum">0.6em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.minimum">0.4em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.8em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.optimum">0.6em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.minimum">0.4em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-after.maximum">0.8em</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="hyphenate">false</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="wrap-option">no-wrap</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="white-space-collapse">false</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="white-space-treatment">preserve</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="linefeed-treatment">preserve</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="text-align">start</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Should verbatim environments be shaded? 1 =yes, 0 = no -->
+ <xsl:param name="shade.verbatim" select="1"/>
+
+  <!-- Properties that specify the style of shaded verbatim listings -->
+ <xsl:attribute-set name="shade.verbatim.style">
+  <xsl:attribute name="background-color">#E9E9E9</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="border-style">solid</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="border-width">0.5pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="border-color">#888</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="padding-start">5pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="padding-top">2pt</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="padding-bottom">2pt</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- para:
+      Skip empty "Home page" in packages.xml.
+      Allow forced line breaks inside paragraphs emulating literallayout.
+      Removed vertical space in variablelist. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/block.xsl -->
+ <xsl:template match="para">
+  <xsl:choose>
+   <xsl:when test="child::ulink[@url=' ']"/>
+   <xsl:when test="./@remap='verbatim'">
+    <fo:block xsl:use-attribute-sets="verbatim.properties">
+     <xsl:call-template name="anchor"/>
+     <xsl:apply-templates/>
+    </fo:block>
+   </xsl:when>
+   <xsl:when test="ancestor::variablelist">
+    <fo:block>
+     <xsl:attribute name="space-before.optimum">0.1em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-before.minimum">0em</xsl:attribute>
+     <xsl:attribute name="space-before.maximum">0.2em</xsl:attribute>
+     <xsl:call-template name="anchor"/>
+     <xsl:apply-templates/>
+    </fo:block>
+   </xsl:when>
+   <xsl:otherwise>
+    <fo:block xsl:use-attribute-sets="normal.para.spacing">
+     <xsl:call-template name="anchor"/>
+     <xsl:apply-templates/>
+    </fo:block>
+   </xsl:otherwise>
+  </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- screen, literallayout:
+     Self-made template that creates a fo:block wrapper with keep-together
+     processing instruction support around the output generated by
+     original screen templates. -->
+ <xsl:template match="screen|literallayout">
+  <xsl:variable name="keep.together">
+   <xsl:call-template name="pi.dbfo_keep-together"/>
+  </xsl:variable>
+  <fo:block>
+   <xsl:attribute name="keep-together.within-column">
+    <xsl:choose>
+     <xsl:when test="$keep.together != ''">
+      <xsl:value-of select="$keep.together"/>
+     </xsl:when>
+
+<!-- The following section has been modified by Martin Miehe. Page breaks
+   should be allowed within the long script listings in the appendices.
+
+     <xsl:otherwise>always</xsl:otherwise>
+-->
+     <xsl:otherwise>
+      <xsl:choose>
+       <xsl:when test="ancestor::appendix">auto</xsl:when>
+       <xsl:otherwise>always</xsl:otherwise>
+      </xsl:choose>
+     </xsl:otherwise>
+<!-- End of modification -->
+
+    </xsl:choose>
+   </xsl:attribute>
+
+<!-- The following lines were inserted by Martin Miehe. Scripts and rules 
+   in the appendices should have a smaller font-size so that at least 
+   80 characters fit to one line. -->
+
+   <xsl:if test="ancestor::appendix">  <!-- name(/) != appendix" -->
+    <xsl:attribute name="font-size">10pt</xsl:attribute>
+   </xsl:if>
+<!-- End of insertion. -->
+
+   <xsl:apply-imports/>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- literal:
+      Be sure that literal will use allways normal font weight. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/inline.xsl -->
+ <xsl:template match="literal">
+  <fo:inline font-weight="normal">
+   <xsl:call-template name="inline.monoseq"/>
+  </fo:inline>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- inline.monoseq:
+      Added hyphenate-url support to classname, exceptionname, interfacename,
+      methodname, computeroutput, constant, envar, filename, function, code,
+      literal, option, promt, systemitem, varname, sgmltag, tag, and uri -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/inline.xsl -->
+ <xsl:template name="inline.monoseq">
+  <xsl:param name="content">
+   <xsl:call-template name="simple.xlink">
+    <xsl:with-param name="content">
+     <xsl:choose>
+      <xsl:when test="ancestor::para and not(ancestor::screen)
+              and not(descendant::ulink)">
+       <xsl:call-template name="hyphenate-url">
+        <xsl:with-param name="url">
+         <xsl:apply-templates/>
+        </xsl:with-param>
+       </xsl:call-template>
+      </xsl:when>
+      <xsl:otherwise>
+       <xsl:apply-templates/>
+      </xsl:otherwise>
+     </xsl:choose>
+    </xsl:with-param>
+   </xsl:call-template>
+  </xsl:param>
+  <fo:inline xsl:use-attribute-sets="monospace.properties">
+   <xsl:if test="@dir">
+    <xsl:attribute name="direction">
+     <xsl:choose>
+      <xsl:when test="@dir = 'ltr' or @dir = 'lro'">ltr</xsl:when>
+      <xsl:otherwise>rtl</xsl:otherwise>
+     </xsl:choose>
+    </xsl:attribute>
+   </xsl:if>
+   <xsl:copy-of select="$content"/>
+  </fo:inline>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- inline.italicmonoseq:
+      Added hyphenate-url support to parameter, replaceable, structfield,
+      function/parameter, and function/replaceable -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/inline.xsl -->
+ <xsl:template name="inline.italicmonoseq">
+  <xsl:param name="content">
+   <xsl:call-template name="simple.xlink">
+    <xsl:with-param name="content">
+     <xsl:choose>
+      <xsl:when test="ancestor::para and not(ancestor::screen)
+              and not(descendant::ulink)">
+       <xsl:call-template name="hyphenate-url">
+        <xsl:with-param name="url">
+         <xsl:apply-templates/>
+        </xsl:with-param>
+       </xsl:call-template>
+      </xsl:when>
+      <xsl:otherwise>
+       <xsl:apply-templates/>
+      </xsl:otherwise>
+     </xsl:choose>
+    </xsl:with-param>
+   </xsl:call-template>
+  </xsl:param>
+  <fo:inline font-style="italic" xsl:use-attribute-sets="monospace.properties">
+   <xsl:call-template name="anchor"/>
+   <xsl:if test="@dir">
+    <xsl:attribute name="direction">
+     <xsl:choose>
+      <xsl:when test="@dir = 'ltr' or @dir = 'lro'">ltr</xsl:when>
+      <xsl:otherwise>rtl</xsl:otherwise>
+     </xsl:choose>
+    </xsl:attribute>
+   </xsl:if>
+   <xsl:copy-of select="$content"/>
+  </fo:inline>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- Show external URLs in italic font -->
+ <xsl:attribute-set name="xref.properties">
+  <xsl:attribute name="font-style">
+   <xsl:choose>
+    <xsl:when test="self::ulink">italic</xsl:when>
+    <xsl:otherwise>inherit</xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+  </xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Center table title. -->
+ <xsl:attribute-set name="formal.title.properties">
+  <xsl:attribute name="text-align">
+   <xsl:choose>
+    <xsl:when test="local-name(.) = 'table'">center</xsl:when>
+    <xsl:otherwise>left</xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+  </xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- table.layout:
+      We want all tables centered. Based on a hack posted
+      by Ellen Juhlin on docbook-apps mailing list. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/table.xsl -->
+ <xsl:template name="table.layout">
+  <xsl:param name="table.content" select="NOTANODE"/>
+  <fo:table table-layout="fixed" width="100%">
+   <fo:table-column column-width ="proportional-column-width(1)"/>
+   <fo:table-column>
+    <!-- Set center column width equal to table width -->
+    <xsl:attribute name="column-width">
+     <xsl:call-template name="table.width"/>
+    </xsl:attribute>
+   </fo:table-column>
+   <fo:table-column column-width ="proportional-column-width(1)"/>
+   <fo:table-body>
+    <fo:table-row>
+     <fo:table-cell column-number="2">
+      <xsl:copy-of select="$table.content"/>
+     </fo:table-cell>
+    </fo:table-row>
+   </fo:table-body>
+  </fo:table>
+ </xsl:template>
+
+
+ <!-- Revision History -->
+
+  <!-- revhistory titlepage:
+      Self-made template to add missing support on bookinfo. -->
+ <xsl:template match="revhistory" mode="book.titlepage.verso.auto.mode">
+  <fo:block space-before.optimum="2em"
+       space-before.minimum="1.5em"
+       space-before.maximum="2.5em">
+   <xsl:apply-templates select="." mode="book.titlepage.verso.mode"/>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- revhitory title properties -->
+ <xsl:attribute-set name="revhistory.title.properties">
+  <xsl:attribute name="text-align">center</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="font-weight">bold</xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- revhistory/revision mode titlepage.mode:
+      Removed authorinitials | author support placing
+      revremark | revdescription instead on that table-cell. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/titlepage.xsl -->
+ <xsl:template match="revhistory/revision" mode="titlepage.mode">
+  <xsl:variable name="revnumber" select="revnumber"/>
+  <xsl:variable name="revdate"  select="date"/>
+  <xsl:variable name="revremark" select="revremark|revdescription"/>
+  <fo:table-row>
+   <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="revhistory.table.cell.properties">
+    <fo:block>
+     <xsl:if test="$revnumber">
+      <xsl:call-template name="gentext">
+       <xsl:with-param name="key" select="'Revision'"/>
+      </xsl:call-template>
+      <xsl:call-template name="gentext.space"/>
+      <xsl:apply-templates select="$revnumber[1]" mode="titlepage.mode"/>
+     </xsl:if>
+    </fo:block>
+   </fo:table-cell>
+   <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="revhistory.table.cell.properties">
+    <fo:block>
+     <xsl:apply-templates select="$revdate[1]"/>
+    </fo:block>
+   </fo:table-cell>
+   <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="revhistory.table.cell.properties">
+    <fo:block>
+     <xsl:apply-templates select="$revremark[1]"/>
+    </fo:block>
+   </fo:table-cell>
+  </fo:table-row>
+ </xsl:template>
+
+
+ <!-- Dummy sect1 -->
+
+  <!-- sect1:
+      Self-made template to skip dummy sect1 pages generation. -->
+ <xsl:template match="sect1">
+  <xsl:choose>
+   <xsl:when test="@role = 'dummy'"/>
+   <xsl:otherwise>
+    <xsl:apply-imports/>
+   </xsl:otherwise>
+  </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- sect1 mode fop1.outline:
+      Self-made template to skip dummy sect1 bookmarks generation. -->
+ <xsl:template match="sect1" mode="fop1.outline">
+  <xsl:choose>
+   <xsl:when test="@role = 'dummy'"/>
+   <xsl:otherwise>
+    <xsl:apply-imports/>
+   </xsl:otherwise>
+  </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- toc.line:
+      For dummy sect1 output only the title. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/autotoc.xsl -->
+ <xsl:template name="toc.line">
+  <xsl:param name="toc-context" select="NOTANODE"/>
+  <xsl:variable name="id">
+   <xsl:call-template name="object.id"/>
+  </xsl:variable>
+  <xsl:variable name="label">
+   <xsl:apply-templates select="." mode="label.markup"/>
+  </xsl:variable>
+  <xsl:choose>
+   <xsl:when test="@role = 'dummy'">
+    <fo:block text-align="left">
+     <xsl:apply-templates select="." mode="titleabbrev.markup"/>
+    </fo:block>
+   </xsl:when>
+   <xsl:otherwise>
+    <fo:block xsl:use-attribute-sets="toc.line.properties">
+     <fo:inline keep-with-next.within-line="always">
+      <fo:basic-link internal-destination="{$id}">
+       <xsl:if test="$label != ''">
+        <xsl:copy-of select="$label"/>
+        <xsl:value-of select="$autotoc.label.separator"/>
+       </xsl:if>
+       <xsl:apply-templates select="." mode="titleabbrev.markup"/>
+      </fo:basic-link>
+     </fo:inline>
+     <fo:inline keep-together.within-line="always">
+      <xsl:text> </xsl:text>
+      <fo:leader leader-pattern="dots"
+            leader-pattern-width="3pt"
+            leader-alignment="reference-area"
+            keep-with-next.within-line="always"/>
+      <xsl:text> </xsl:text>
+      <fo:basic-link internal-destination="{$id}">
+       <fo:page-number-citation ref-id="{$id}"/>
+      </fo:basic-link>
+     </fo:inline>
+    </fo:block>
+   </xsl:otherwise>
+  </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+</xsl:stylesheet>

Added: branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-pagesetup.xsl
===================================================================
--- branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-pagesetup.xsl	            (rev 0)
+++ branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-pagesetup.xsl	2010-09-19 09:07:38 UTC (rev 1219)
@@ -0,0 +1,249 @@
+<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
+
+<!--
+$LastChangedBy: manuel $
+$Date: 2008-07-14 18:28:31 $
+-->
+
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+        version="1.0">
+
+ <!-- This stylesheet controls page margins, sections page break,
+    header content and titles size. -->
+
+  <!-- The inner page margin. -->
+ <xsl:param name="page.margin.inner" select="'0.32in'"/>
+
+  <!-- The outer page margin. -->
+ <xsl:param name="page.margin.outer" select="'0.32in'"/>
+
+  <!-- The bottom margin of the page. -->
+ <xsl:param name="page.margin.bottom" select="'0.35in'"/>
+
+  <!-- The top margin of the page. -->
+ <xsl:param name="page.margin.top" select="'0.35in'"/>
+
+  <!-- The bottom margin of the body text. -->
+ <xsl:param name="body.margin.bottom" select="'0.4in'"/>
+
+  <!-- The top margin of the body text. -->
+ <xsl:param name="body.margin.top" select="'0.4in'"/>
+
+  <!-- Specifies the height of the header. -->
+ <xsl:param name="region.before.extent" select="'0.25in'"/>
+
+  <!-- Specifies the height of the footer. -->
+ <xsl:param name="region.after.extent" select="'0.25in'"/>
+
+  <!-- The start-indent for the body text. -->
+ <xsl:param name="body.start.indent" select="'0pc'"/>
+
+  <!-- Adjust the left margin for titles. -->
+ <xsl:param name="title.margin.left">-0.8pc</xsl:param>
+
+  <!-- Default table width on tables that do not specify an alternate
+     width using the dbfo processing instruction.
+     This value is used also on bookinfo/revhistory table. -->
+ <xsl:param name="default.table.width" select="'70%'"/>
+
+  <!-- Properties for component titles -->
+ <xsl:attribute-set name="component.title.properties">
+  <xsl:attribute name="keep-with-next.within-column">always</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.optimum">
+   <xsl:value-of select="concat($body.font.master, 'pt')"/>
+  </xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.minimum">
+   <xsl:value-of select="concat($body.font.master, 'pt * 0.8')"/>
+  </xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="space-before.maximum">
+   <xsl:value-of select="concat($body.font.master, 'pt * 1.2')"/>
+  </xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="hyphenate">false</xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="text-align">
+   <xsl:choose>
+    <xsl:when test="((parent::article | parent::articleinfo |
+             parent::info/parent::article)
+             and not(ancestor::book) and not(self::bibliography))
+            or (parent::slides | parent::slidesinfo)
+            or self::index">center</xsl:when>
+    <xsl:otherwise>left</xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+  </xsl:attribute>
+  <xsl:attribute name="start-indent">
+   <xsl:value-of select="$title.margin.left"/>
+  </xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- Rule under headers? 1 =yes, 0 = no -->
+ <xsl:param name="header.rule" select="0"/>
+
+  <!-- Rule over footers? 1 =yes, 0 = no -->
+ <xsl:param name="footer.rule" select="0"></xsl:param>
+
+  <!-- Control depth of sections shown in running headers or footers.
+     Be sure that no unneeded fo:marker are generated. -->
+ <xsl:param name="marker.section.level" select="-1"></xsl:param>
+
+   <!-- Force package's sect1 onto a new page -->
+ <xsl:attribute-set name="section.level1.properties">
+  <xsl:attribute name="break-before">
+   <xsl:choose>
+    <!--<xsl:when test="not(. = //*/sect1[1])">
+     <xsl:text>page</xsl:text>
+    </xsl:when>-->
+    <xsl:when test="preceding-sibling::sect1[position()=1]/sect2/@role='package'
+            or self::sect1/sect2/@role='package'">page</xsl:when>
+    <xsl:otherwise>
+     <xsl:text>auto</xsl:text>
+    </xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+  </xsl:attribute>
+ </xsl:attribute-set>
+
+  <!-- part/partintro:
+      Be sure that partintro is on a new page. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/divisions.xsl -->
+ <xsl:template match="part/partintro">
+  <xsl:apply-templates select=".." mode="part.titlepage.mode">
+   <xsl:with-param name="additional.content">
+    <fo:block break-before="page"/>
+    <xsl:if test="title">
+     <xsl:call-template name="partintro.titlepage"/>
+    </xsl:if>
+    <xsl:apply-templates/>
+   </xsl:with-param>
+  </xsl:apply-templates>
+  <xsl:call-template name="generate.part.toc">
+   <xsl:with-param name="part" select=".."/>
+  </xsl:call-template>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- book title:
+     Centered the title and removed unused code.
+     Removed book.titlepage.separator. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/titlepage.templates.xsl -->
+ <xsl:template name="book.titlepage">
+  <fo:block margin-top="3in">
+   <fo:block>
+    <xsl:call-template name="book.titlepage.before.recto"/>
+    <xsl:call-template name="book.titlepage.recto"/>
+   </fo:block>
+   <fo:block>
+    <xsl:call-template name="book.titlepage.before.verso"/>
+    <xsl:call-template name="book.titlepage.verso"/>
+   </fo:block>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- book titlepage verso:
+      Added missing bibliosource and revhistory support.
+      Removed unused code. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/titlepage.templates.xsl -->
+ <xsl:template name="book.titlepage.verso">
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/title"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/corpauthor"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/authorgroup"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/author"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/othercredit"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/releaseinfo"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/pubdate"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/copyright"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/bibliosource"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/abstract"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/revhistory"/>
+  <xsl:apply-templates mode="book.titlepage.verso.auto.mode" select="bookinfo/legalnotice"/>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- bibliosource:
+      Self-made template to handle bibliosource when inside bookinfo. -->
+ <xsl:template match="bibliosource" mode="book.titlepage.verso.auto.mode">
+  <fo:block font-size="8pt">
+   <xsl:apply-templates/>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- part title:
+      Centered the title and removed unused code. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/titlepage.templates.xsl -->
+ <xsl:template name="part.titlepage">
+  <fo:block>
+   <fo:block margin-top="3.5in">
+    <xsl:call-template name="part.titlepage.before.recto"/>
+    <xsl:call-template name="part.titlepage.recto"/>
+   </fo:block>
+   <fo:block>
+    <xsl:call-template name="part.titlepage.before.verso"/>
+    <xsl:call-template name="part.titlepage.verso"/>
+   </fo:block>
+   <xsl:call-template name="part.titlepage.separator"/>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- chapter title:
+      Small font size and left alignament. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/titlepage.templates.xsl -->
+ <xsl:template match="title" mode="chapter.titlepage.recto.auto.mode">
+  <fo:block xsl:use-attribute-sets="chapter.titlepage.recto.style"
+       font-size="21pt" font-weight="bold" text-align="left">
+   <xsl:call-template name="component.title">
+    <xsl:with-param name="node" select="ancestor-or-self::chapter[1]"/>
+   </xsl:call-template>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- sect2 title:
+      Skip sect2.titlepage run when title is empty.
+      Removed unused code. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/sections.xsl -->
+ <xsl:template match="sect2">
+  <xsl:variable name="id">
+   <xsl:call-template name="object.id"/>
+  </xsl:variable>
+  <fo:block xsl:use-attribute-sets="section.level2.properties">
+   <xsl:attribute name="id">
+    <xsl:value-of select="$id"/>
+   </xsl:attribute>
+   <xsl:if test="not(string-length(title)=0)">
+    <xsl:call-template name="sect2.titlepage"/>
+   </xsl:if>
+   <xsl:apply-templates/>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- header.table:
+     Re-made template to not generate a fo:table in the header,
+     allowing a more simple header.content customization. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/pagesetup.xsl -->
+ <xsl:template name="header.table">
+  <xsl:param name="sequence" select="''"/>
+  <xsl:param name="gentext-key" select="''"/>
+  <xsl:choose>
+   <xsl:when test="$gentext-key = 'book' or $sequence = 'blank'"/>
+   <xsl:otherwise>
+    <xsl:call-template name="header.content">
+     <xsl:with-param name="sequence" select="$sequence"/>
+    </xsl:call-template>
+   </xsl:otherwise>
+  </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- header.content
+      Re-made template to show the book title and version on all pages. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/pagesetup.xsl -->
+ <xsl:template name="header.content">
+  <xsl:param name="sequence" select="''"/>
+  <fo:block>
+   <xsl:attribute name="text-align">
+    <xsl:choose>
+     <xsl:when test="$sequence = 'first' or $sequence = 'odd'">right</xsl:when>
+     <xsl:otherwise>left</xsl:otherwise>
+    </xsl:choose>
+   </xsl:attribute>
+   <xsl:value-of select="/book/bookinfo/title"/>
+   <xsl:text> - </xsl:text>
+   <xsl:value-of select="/book/bookinfo/subtitle"/>
+  </fo:block>
+ </xsl:template>
+
+</xsl:stylesheet>

Added: branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-xref.xsl
===================================================================
--- branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-xref.xsl	            (rev 0)
+++ branches/lfs-6.7/stylesheets/lfs-xsl/pdf/lfs-xref.xsl	2010-09-19 09:07:38 UTC (rev 1219)
@@ -0,0 +1,169 @@
+<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
+
+<!--
+$LastChangedBy: manuel $
+$Date: 2008-07-14 18:28:31 $
+-->
+
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+        xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
+        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+        exclude-result-prefixes="xlink"
+        version="1.0">
+
+
+ <!-- This stylesheet fixes English punctuation in xref links
+    (as was requested by the publisher) via adding @role propagation
+    in xref tags.
+    This hack may not work with xref flavours not used in the book.
+    For other languages, just remove the xref @role attributes
+    in the book XML sources and/or comment-out the inclusion of
+    this file in lfs-pdf.xsl -->
+
+   <!-- xref:
+      Added role variable and use it when calling mode xref-to.-->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/xref.xsl -->
+ <xsl:template match="xref" name="xref">
+  <xsl:param name="xhref" select="@xlink:href"/>
+  <!-- is the @xlink:href a local idref link? -->
+  <xsl:param name="xlink.idref">
+   <xsl:if test="starts-with($xhref,'#')
+          and (not(contains($xhref,'('))
+          or starts-with($xhref, '#xpointer(id('))">
+    <xsl:call-template name="xpointer.idref">
+     <xsl:with-param name="xpointer" select="$xhref"/>
+    </xsl:call-template>
+  </xsl:if>
+  </xsl:param>
+  <xsl:param name="xlink.targets" select="key('id',$xlink.idref)"/>
+  <xsl:param name="linkend.targets" select="key('id', at linkend)"/>
+  <xsl:param name="target" select="($xlink.targets | $linkend.targets)[1]"/>
+  <xsl:param name="refelem" select="local-name($target)"/>
+   <!-- Added role variable -->
+  <xsl:variable name="role" select="@role"/>
+  <xsl:variable name="xrefstyle">
+   <xsl:choose>
+    <xsl:when test="@role and not(@xrefstyle)
+            and $use.role.as.xrefstyle != 0">
+     <xsl:value-of select="@role"/>
+    </xsl:when>
+    <xsl:otherwise>
+     <xsl:value-of select="@xrefstyle"/>
+    </xsl:otherwise>
+   </xsl:choose>
+  </xsl:variable>
+  <xsl:variable name="content">
+   <fo:inline xsl:use-attribute-sets="xref.properties">
+    <xsl:choose>
+     <xsl:when test="@endterm">
+      <xsl:variable name="etargets" select="key('id', at endterm)"/>
+      <xsl:variable name="etarget" select="$etargets[1]"/>
+      <xsl:choose>
+       <xsl:when test="count($etarget) = 0">
+        <xsl:message>
+         <xsl:value-of select="count($etargets)"/>
+         <xsl:text>Endterm points to nonexistent ID: </xsl:text>
+         <xsl:value-of select="@endterm"/>
+        </xsl:message>
+        <xsl:text>???</xsl:text>
+       </xsl:when>
+       <xsl:otherwise>
+        <xsl:apply-templates select="$etarget" mode="endterm"/>
+       </xsl:otherwise>
+      </xsl:choose>
+     </xsl:when>
+     <xsl:when test="$target/@xreflabel">
+      <xsl:call-template name="xref.xreflabel">
+       <xsl:with-param name="target" select="$target"/>
+      </xsl:call-template>
+     </xsl:when>
+     <xsl:when test="$target">
+      <xsl:if test="not(parent::citation)">
+       <xsl:apply-templates select="$target" mode="xref-to-prefix"/>
+      </xsl:if>
+      <xsl:apply-templates select="$target" mode="xref-to">
+       <xsl:with-param name="referrer" select="."/>
+       <xsl:with-param name="xrefstyle" select="$xrefstyle"/>
+       <!-- Propagate role -->
+       <xsl:with-param name="role" select="$role"/>
+      </xsl:apply-templates>
+      <xsl:if test="not(parent::citation)">
+       <xsl:apply-templates select="$target" mode="xref-to-suffix"/>
+      </xsl:if>
+     </xsl:when>
+     <xsl:otherwise>
+      <xsl:message>
+       <xsl:text>ERROR: xref linking to </xsl:text>
+       <xsl:value-of select="@linkend|@xlink:href"/>
+       <xsl:text> has no generated link text.</xsl:text>
+      </xsl:message>
+      <xsl:text>???</xsl:text>
+     </xsl:otherwise>
+    </xsl:choose>
+   </fo:inline>
+  </xsl:variable>
+  <!-- Convert it into an active link -->
+  <xsl:call-template name="simple.xlink">
+   <xsl:with-param name="content" select="$content"/>
+  </xsl:call-template>
+  <!-- Add standard page reference? -->
+  <xsl:choose>
+   <xsl:when test="not($target)">
+    <!-- page numbers only for local targets -->
+   </xsl:when>
+   <xsl:when test="starts-with(normalize-space($xrefstyle), 'select:')
+          and contains($xrefstyle, 'nopage')">
+    <!-- negative xrefstyle in instance turns it off -->
+   </xsl:when>
+   <!-- positive xrefstyle already handles it -->
+   <xsl:when test="not(starts-with(normalize-space($xrefstyle), 'select:')
+          and (contains($xrefstyle, 'page')
+            or contains($xrefstyle, 'Page')))
+          and ( $insert.xref.page.number = 'yes'
+           or $insert.xref.page.number = '1')
+          or local-name($target) = 'para'">
+    <xsl:apply-templates select="$target" mode="page.citation">
+     <xsl:with-param name="id" select="$target/@id|$target/@xml:id"/>
+    </xsl:apply-templates>
+   </xsl:when>
+  </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- sect* mode xref-to:
+      Propagate role to mode object.xref.markup (see ../lfs-common.xsl) -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/xref.xsl -->
+ <xsl:template match="section|simplesect|sect1|sect2|sect3|sect4|sect5
+           |refsect1|refsect2|refsect3|refsection" mode="xref-to">
+  <xsl:param name="referrer"/>
+  <xsl:param name="xrefstyle"/>
+  <xsl:param name="verbose" select="1"/>
+  <xsl:param name="role"/>
+  <xsl:apply-templates select="." mode="object.xref.markup">
+   <xsl:with-param name="purpose" select="'xref'"/>
+   <xsl:with-param name="xrefstyle" select="$xrefstyle"/>
+   <xsl:with-param name="referrer" select="$referrer"/>
+   <xsl:with-param name="verbose" select="$verbose"/>
+   <xsl:with-param name="role" select="$role"/>
+  </xsl:apply-templates>
+ </xsl:template>
+
+  <!-- insert.title.markup:
+      Apply the role value. -->
+  <!-- The original template is in {docbook-xsl}/fo/xref.xsl -->
+ <xsl:template match="*" mode="insert.title.markup">
+  <xsl:param name="purpose"/>
+  <xsl:param name="xrefstyle"/>
+  <xsl:param name="title"/>
+  <xsl:param name="role"/>
+  <xsl:choose>
+   <xsl:when test="$purpose = 'xref' and titleabbrev">
+    <xsl:apply-templates select="." mode="titleabbrev.markup"/>
+   </xsl:when>
+   <xsl:otherwise>
+    <xsl:copy-of select="$title"/>
+    <xsl:value-of select="$role"/>
+   </xsl:otherwise>
+  </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+</xsl:stylesheet>
More information about the lfs-traducfr mailing list