[lfs-fr] r1084 - trunk/lfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common

jmengual at linuxfromscratch.org jmengual at linuxfromscratch.org
Mer 30 Dc 10:44:33 PST 2009


Author: jmengual
Date: 2009-12-30 19:44:33 +0100 (Wed, 30 Dec 2009)
New Revision: 1084

Modified:
   trunk/lfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/fr.xml
Log:
Rectification encodage


Modified: trunk/lfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/fr.xml
===================================================================
--- trunk/lfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/fr.xml	2009-12-30 18:15:30 UTC (rev 1083)
+++ trunk/lfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/fr.xml	2009-12-30 18:44:33 UTC (rev 1084)
@@ -27,10 +27,10 @@
 <!-- ******************************************************************** -->
 
 
-<l:gentext key="Abstract" text="Rsum"/>
-<l:gentext key="abstract" text="Rsum"/>
-<l:gentext key="Answer" text="R:"/>
-<l:gentext key="answer" text="R:"/>
+<l:gentext key="Abstract" text="Résumé"/>
+<l:gentext key="abstract" text="Résumé"/>
+<l:gentext key="Answer" text="R :"/>
+<l:gentext key="answer" text="R :"/>
 <l:gentext key="Appendix" text="Annexe"/>
 <l:gentext key="appendix" text="annexe"/>
 <l:gentext key="Article" text="Article"/>
@@ -45,17 +45,17 @@
 <l:gentext key="caution" text="Attention"/>
 <l:gentext key="Chapter" text="Chapitre"/>
 <l:gentext key="chapter" text="chapitre"/>
-<l:gentext key="Colophon" text="Achev d'imprimer"/>
-<l:gentext key="colophon" text="Achev d'imprimer"/>
+<l:gentext key="Colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
+<l:gentext key="colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
 <l:gentext key="Copyright" text="Copyright"/>
 <l:gentext key="copyright" text="Copyright"/>
-<l:gentext key="Dedication" text="Ddicace"/>
-<l:gentext key="dedication" text="Ddicace"/>
-<l:gentext key="Edition" text="dition"/>
-<l:gentext key="edition" text="dition"/>
-<l:gentext key="Editor" text="Editeur" lang="en"/>
-<l:gentext key="Equation" text="quation"/>
-<l:gentext key="equation" text="quation"/>
+<l:gentext key="Dedication" text="Dédicace"/>
+<l:gentext key="dedication" text="Dédicace"/>
+<l:gentext key="Edition" text="Édition"/>
+<l:gentext key="edition" text="Édition"/>
+<l:gentext key="Editor" text="Editor" lang="en"/>
+<l:gentext key="Equation" text="Équation"/>
+<l:gentext key="equation" text="Équation"/>
 <l:gentext key="Example" text="Exemple"/>
 <l:gentext key="example" text="Exemple"/>
 <l:gentext key="Figure" text="Figure"/>
@@ -73,10 +73,10 @@
 <l:gentext key="index" text="Index"/>
 <l:gentext key="ISBN" text="ISBN"/>
 <l:gentext key="isbn" text="ISBN"/>
-<l:gentext key="LegalNotice" text="Note lgale"/>
-<l:gentext key="legalnotice" text="Note lgale"/>
-<l:gentext key="MsgAud" text="Public vis"/>
-<l:gentext key="msgaud" text="Public vis"/>
+<l:gentext key="LegalNotice" text="Note légale"/>
+<l:gentext key="legalnotice" text="Note légale"/>
+<l:gentext key="MsgAud" text="Public visé"/>
+<l:gentext key="msgaud" text="Public visé"/>
 <l:gentext key="MsgLevel" text="Niveau"/>
 <l:gentext key="msglevel" text="Niveau"/>
 <l:gentext key="MsgOrig" text="Origine"/>
@@ -86,26 +86,26 @@
 <l:gentext key="note" text="Remarque"/>
 <l:gentext key="Part" text="Partie"/>
 <l:gentext key="part" text="Partie"/>
-<l:gentext key="Preface" text="Prface"/>
-<l:gentext key="preface" text="Prface"/>
-<l:gentext key="Procedure" text="Procdure"/>
-<l:gentext key="procedure" text="Procdure"/>
+<l:gentext key="Preface" text="Préface"/>
+<l:gentext key="preface" text="Préface"/>
+<l:gentext key="Procedure" text="Procédure"/>
+<l:gentext key="procedure" text="Procédure"/>
 <l:gentext key="ProductionSet" text="Production"/>
 <l:gentext key="PubDate" text="Date de publication"/>
 <l:gentext key="pubdate" text="Date de publication"/>
-<l:gentext key="Published" text="Publi le"/>
-<l:gentext key="published" text="Publi le"/>
+<l:gentext key="Published" text="Publié le"/>
+<l:gentext key="published" text="Publié le"/>
 <l:gentext key="Publisher" text="Publisher" lang="en"/>
 <l:gentext key="Qandadiv" text="Q & R"/>
 <l:gentext key="qandadiv" text="Q & R"/>
 <l:gentext key="QandASet" text="Frequently Asked Questions" lang="en"/>
-<l:gentext key="Question" text="Q:"/>
-<l:gentext key="question" text="Q:"/>
+<l:gentext key="Question" text="Q :"/>
+<l:gentext key="question" text="Q :"/>
 <l:gentext key="RefEntry" text=""/>
 <l:gentext key="refentry" text=""/>
-<l:gentext key="Reference" text="Rfrence"/>
-<l:gentext key="reference" text="Rfrence"/>
-<l:gentext key="References" text="Rfrences" lang="en"/>
+<l:gentext key="Reference" text="Référence"/>
+<l:gentext key="reference" text="Référence"/>
+<l:gentext key="References" text="References" lang="en"/>
 <l:gentext key="RefName" text="Nom"/>
 <l:gentext key="refname" text="Nom"/>
 <l:gentext key="RefSection" text=""/>
@@ -134,8 +134,8 @@
 <l:gentext key="SetIndex" text="Index"/>
 <l:gentext key="Sidebar" text="Filet vertical"/>
 <l:gentext key="sidebar" text="Filet vertical"/>
-<l:gentext key="step" text="tape"/>
-<l:gentext key="Step" text="tape"/>
+<l:gentext key="step" text="étape"/>
+<l:gentext key="Step" text="Étape"/>
 <l:gentext key="table" text="Tableau"/>
 <l:gentext key="Table" text="Tableau"/>
 <l:gentext key="task" text="Task" lang="en"/>
@@ -148,10 +148,10 @@
 <l:gentext key="WARNING" text="AVERTISSEMENT"/>
 <l:gentext key="and" text="et"/>
 <l:gentext key="by" text="par"/>
-<l:gentext key="Edited" text="Publi"/>
-<l:gentext key="edited" text="Publi"/>
-<l:gentext key="Editedby" text="Publi par"/>
-<l:gentext key="editedby" text="Publi par"/>
+<l:gentext key="Edited" text="Publié"/>
+<l:gentext key="edited" text="Publié"/>
+<l:gentext key="Editedby" text="Publié par"/>
+<l:gentext key="editedby" text="Publié par"/>
 <l:gentext key="in" text="dans"/>
 <l:gentext key="lastlistcomma" text=","/>
 <l:gentext key="listcomma" text=","/>
@@ -164,25 +164,25 @@
 <l:gentext key="revisedby" text="Revu et corrigé par : "/>
 <l:gentext key="TableNotes" text="Remarques"/>
 <l:gentext key="tablenotes" text="Remarques"/>
-<l:gentext key="TableofContents" text="Table des matires"/>
-<l:gentext key="tableofcontents" text="Table des matires"/>
-<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Nom d'lment inattendu"/>
-<l:gentext key="unsupported" text="Non reconnu par le systme"/>
-<l:gentext key="xrefto" text="Rfrence vers"/>
+<l:gentext key="TableofContents" text="Table des matières"/>
+<l:gentext key="tableofcontents" text="Table des matières"/>
+<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Nom d'élément inattendu"/>
+<l:gentext key="unsupported" text="Non reconnu par le système"/>
+<l:gentext key="xrefto" text="Référence vers"/>
 <l:gentext key="Authors" text="Authors" lang="en"/>
 <l:gentext key="copyeditor" text="Copy Editor" lang="en"/>
 <l:gentext key="graphicdesigner" text="Graphic Designer" lang="en"/>
 <l:gentext key="productioneditor" text="Production Editor" lang="en"/>
 <l:gentext key="technicaleditor" text="Technical Editor" lang="en"/>
 <l:gentext key="translator" text="Translator" lang="en"/>
-<l:gentext key="listofequations" text="Liste des quations"/>
-<l:gentext key="ListofEquations" text="Liste des quations"/>
+<l:gentext key="listofequations" text="Liste des équations"/>
+<l:gentext key="ListofEquations" text="Liste des équations"/>
 <l:gentext key="ListofExamples" text="Liste des exemples"/>
 <l:gentext key="listofexamples" text="Liste des exemples"/>
 <l:gentext key="ListofFigures" text="Liste des illustrations"/>
 <l:gentext key="listoffigures" text="Liste des illustrations"/>
-<l:gentext key="ListofProcedures" text="Liste des procdures"/>
-<l:gentext key="listofprocedures" text="Liste des procdures"/>
+<l:gentext key="ListofProcedures" text="Liste des procédures"/>
+<l:gentext key="listofprocedures" text="Liste des procédures"/>
 <l:gentext key="listoftables" text="Liste des tableaux"/>
 <l:gentext key="ListofTables" text="Liste des tableaux"/>
 <l:gentext key="ListofUnknown" text="Liste inconnue"/>
@@ -190,26 +190,26 @@
 <l:gentext key="nav-home" text="Sommaire"/>
 <l:gentext key="nav-next" text="Suivant"/>
 <l:gentext key="nav-next-sibling" text="Avance rapide"/>
-<l:gentext key="nav-prev" text="Prcdent"/>
-<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Arrire rapide"/>
-<l:gentext key="nav-up" text="Niveau suprieur"/>
+<l:gentext key="nav-prev" text="Précédent"/>
+<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Arrière rapide"/>
+<l:gentext key="nav-up" text="Niveau supérieur"/>
 <l:gentext key="nav-toc" text="TdM"/>
 <l:gentext key="Draft" text="Brouillon"/>
 <l:gentext key="above" text="au-dessus"/>
 <l:gentext key="below" text="au-dessous"/>
-<l:gentext key="sectioncalled" text="la section intitule"/>
+<l:gentext key="sectioncalled" text="la section intitulée"/>
 <l:gentext key="index symbols" text="Symboles"/>
 <l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzâêîôûëïüàèùéçæœ"/>
 <l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÂÊÎÔÛËÏÜÀÈÙÉÇÆŒ"/>
 <l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔ
 ṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
 <l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
-<l:dingbat key="startquote" text=""/>
-<l:dingbat key="endquote" text=" "/>
-<l:dingbat key="nestedstartquote" text=""/>
-<l:dingbat key="nestedendquote" text=""/>
-<l:dingbat key="singlestartquote" text="""/>
-<l:dingbat key="singleendquote" text="""/>
-<l:dingbat key="bullet" text="-"/>
+<l:dingbat key="startquote" text="« "/>
+<l:dingbat key="endquote" text=" »"/>
+<l:dingbat key="nestedstartquote" text="“"/>
+<l:dingbat key="nestedendquote" text="”"/>
+<l:dingbat key="singlestartquote" text="‹"/>
+<l:dingbat key="singleendquote" text="›"/>
+<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
 <l:gentext key="hyphenation-character" text="-"/>
 <l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2"/>
 <l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2"/>
More information about the lfs-traducfr mailing list